Soru;

5746 sayılı kanun kapsamındaki gümrük vergisi istisnası tanımında belirtilen “her türlü fondan” müstesna edilme durumu neyi kapsamaktadır? Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) da bu kapsamda mıdır? Teşekkürler

Cevap;

Merhaba,

16.02.2016 tarih ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 28. Maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine ve 4691 sayılı Kanuna ek 2. maddesi ile;

“Bu Kanun kapsamında yürütülen (yazılım 4691) Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.”

ibaresi eklenmiştir.

İlgili düzenlemeleri incelediğimizde istisna uygulanacak gümrük vergisi ve her türlü fona ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmemiştir. Buna rağmen yapılan düzenlemenin oldukça net olduğu kanaatindeyiz. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun da “her türlü fondan” ibaresine bariz girdiği kanaatindeyiz. Bu yöndeki uygulamaya KKDF’nin dahil olmaması için özel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?