Soru;

Ar-Ge harcamaları için amortisman ayrılması gerekir mi?

Cevap;

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir.1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.2.6. Maddesinde; -“Kurumların, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, -Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çercevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, -Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde aktifleştirilmesi gereken tutarların, amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

Tags: Amortisman
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?