Soru;

TEYDEB destekli bir projede yapılan Ar-Ge harcamaları gidere yazılmayıp aktife kaydediliyor. Proje sonunda ürün çıktısı alırsak bu harcamalar 5 yılda amorte ediliyor, ürün çıkmazsa giderleştiriliyor. 5746’da Ar-Ge İndirimi uygulaması aynı esasta mı uygulanacak?

Cevap;

5746 sayılı Kanuna tabi herkes için uygulama aynıdır. Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin “Ar-Ge indirimi uygulama esasları” başlıklı 8. maddesinde; “-Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamaların Vergi Usul Kanunu’na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, -Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkan kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılması gerektiği” belirtilmiştir. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.2.6. Maddesinde ise; -“Kurumların, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, -Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çercevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, -Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde (Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi gerekecektir.) aktifleştirilmesi gereken tutarların, amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?