Soru;

TÜBİTAK’tan alınan destekler özel fonlarda izlenip 5 yıl süre ile bekletilmeli midir?

Cevap;

Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan desteklerin Ar-Ge İndirimi uygulaması açısından nasıl dikkate alınacağı ile ilgili olarak 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işletmeden tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Yönetmelikte yer alan bu ifadeden de anlaşılacağı üzere alınan hibe mahiyetindeki destek tutarları Ar-Ge İndirimi hesaplaması yapılırken mutlak surette dikkate alınmalıdır. Ar-Ge İndirimi tutarı hesaplanırken, bu tutarların, Ar-Ge İndirimi matrahından düşülmesi gerekmektedir.

Tags: TÜBİTAK
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?