Soru;

Uygulamada gelir vergisi ve damga vergisi teşvikinden nasıl faydalanılır? Bordroda mı yoksa muhtasar beyannamede mi belirtilir ve ödenmez?

Cevap;

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 10.maddesi gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına göre, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 31/12/2023 tarihine kadar, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No’lu Tebliğ’in 4. Maddesi Bildirim ve Beyan; MADDE 4 – (1) Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge tasarım kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir. 5746 sayılı Kanun kapsamında, “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği “ hüküm altına alınmıştır.

Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında hesaplanan istisna damga vergisi muhtasar beyanname üzerinde hesaplanan toplam damga vergisinden düşülerek yararlanılabilir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?